Burs Yönetmeliği

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

 1.BÖLÜM: BURS VE YARDIMLARIN AMACI VE KAPSAMI
Bu burs ve yardım tüzüğü, aşağıda öngörülen kıstaslar çerçevesinde, İstanbul İlim ve Kültür Vakfından burs ve yardım (her türlü nakdi ve ayni yardımlar)  almaya hak kazanan öğrencilerin, bu haklarını nasıl ve ne şekilde kullanabileceklerini;  burs ve yardımlara başvuru koşul ve sorumluluklarını düzenlemeyi amaçlar.  İstanbul İlim ve Kültür Vakfı her yıl belirli sayıda öğrenciye burs verir ve yardımda bulunur. Bu burs ve yardımlar eğitim ve öğretimle ilgili harcamalar içindir. Her türlü burs ve yardım işlemleri “İstanbul İlim ve Kültür Vakfı” tarafından yürütülür.  İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti, akademik yılın başlamasında verilecek olan burs ve yardımların tür, miktar ve tutarlarını görüşür, karara bağlar. Vakıf ayrıca yüksek lisans ve doktora seviyesinde ülkemizin milli manevi değerlerini araştırma konusu olarak belirleyen çalışmaları desteklemek üzere özel konulu burslar verebilir.

2.BÖLÜM: BURS VE YARDIMLARDAN YARARLANMA
Burs ve yardım koşulları, öğrencilerde aranılacak nitelikler ile burs ve yardım almaya hak kazanacak öğrencileri belirlenme yöntemi İstanbul İlim ve Kültür Vakfınca  tespit edilir. Burs ve yardımlardan yararlanmak isteyen öğrenciler “Burs ve Yardım İstek Formu” doldurarak veya bir dilekçe ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı  Mütevelli Heyeti Başkanlığına başvururlar. Burs ve yardım almaya hak kazanan öğrenciler,  Vakıf mütevelli heyetinin değerlendirmesi sonucunda belirlenir. Vakıf Mütevelli Heyeti burs başvurusu sırasında ya da gerekli gördüğü durumlarda verilen bilgilerin doğruluğunu araştırır. Yapılan araştırma sonucunda verilen bilgilerin yanlış olduğu tespit edilirse, verilmekte olan burs ve yardım  kesilir, geri ödenmesi istenebilir ve ilgili öğrenci hakkında soruşturma açılması önerilebilir.

3. BÖLÜM: BURS VE YARDIM ALMA ŞARTLARI

3. 1) Burs ve yardım başvuru duyurusu:
Her yıl  eğitim öğretim dönemi başlamadan 1 ay öncesinden çeşitli iletişim vasıtalarıyla  veya vakıf  internet sitesinden duyuru yapılır.
3. 2) Burs ve yardım başvuru tarihi:
Genel olarak her yıl Eylül 15 – Eylül 25 tarihleri arasında başvuru yapılır.Şartlara bağlı olarak burs müracaatları bu tarihlerle sınırlı olmayabilir.
3. 3) Burs ve yardım istek formunun temin edilmesi:
İstanbul İlim ve Kültür Vakfından temin edilir.
3. 4) Burs ve yardım  alma şartları:

3. 4. 1) Üniversite, yüksekokul veya lise öğrencisi olmak.
3. 4. 2) Yurt içinde ve yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.
3. 4. 3) Açık Öğretim kurumlarında öğrenci olmak.
3. 4. 4) Eğitimine bir engeli bulunmamak.
3. 4. 6) Memuriyet yapmasına engel bir mahkûmiyeti bulunmamak.
3. 4. 7) Özel kanunlarla affa uğramış olsa bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmış olmamak.
3. 4. 8) Başka bir kuruma karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmamak.

4.BÖLÜM: BURS VE YARDIM  BAŞVURUSUNDAN YARARLANAMAYANLAR

4. 1)Disiplin cezası almış öğrenciler.
4. 2)Adli Sicil kaydı olan öğrenciler.

5.BÖLÜM: BURS VE YARDIM TALEP EDENLERİN TESBİTİ

5. 1)Vakıf mütevelli heyeti tarafından  seçilir. Nihaî karar, Vakıf Mütevelli Heyetince alınır.
5. 2)Vakıf mütevelli heyeti gerek görürse adaylardan istediklerini görüşmek üzere davet edebilir.

6.BÖLÜM: BURS VE YARDIM VERME SÜRESİ

Her yıl 9 aylık bir süre için karşılıksız burs verilir ve yardım yapılır. Burslar öğrencinin öğretim yılı süresince aylık olarak verilir.  Ancak her yıl öğrencinin durumu Vakıf mütevelli heyetince gözden geçirilir, burs ve yardımın devam edip etmeyeceği belirlenir. Ayrıca özel durumlarda mütevelli heyetinin kararı ve bu karar doğrultusunda belirlenen miktar kadar burs tek seferde ödenir.

7. BÖLÜM: BURS VE YARDIM TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

7. 1)Mütevelli Heyeti, verilecek burs sayısını, miktarını ve gerekirse burs süresini ve yardım tutarını bütçe durumuna ve günün koşullarına göre her yıl yeniden belirler.
7. 2)Burs ve yardım tutarları her aybaşında öğrencinin bankadaki hesabına ödenir veya  öğrenci tarafından Vakıf veznedarından nakden alınabilir.
7. 3) Burs ve yardım adet ve miktarları, başlama tarihi, süresi ile ödeme zamanları, varsa katkıda bulunan kişi ya da kurumun önerileri doğrultusunda belirlenir.
7. 4) Vakıf kaynaklarından sağlanacak burs ve yardımların miktar ve adedi Vakıf Mütevelli Heyetince tespit edilir.

8.BÖLÜM: BURS VE YARDIMIN UYGULANMASI

Bu tüzüğü, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı  Mütevelli Heyeti uygular. Tüzükte belirtilmeyen hususlar hakkında karar vermeye İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti yetkilidir.

9.BÖLÜM: BURS VE YARDIM KAYITLARI

9. 1)Burs ve yardım başvuruları.
9. 2)Bursiyer aday listeleri.
9. 3) Yönetim Kurulu Kararları.
9. 4) Ödeme makbuzları.

10.BÖLÜM: BURS VE YARDIMLARI KESİLME ŞARTLARI

10. 1)Burs ve yardım başvurusunda yanlış beyanda bulunmuş olanlar.
10. 2)Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Yurtlar Yönetmeliği uyarınca ceza alanlar.
10. 3) Öğrenciliği sona erenler.
10. 4) Kendi isteğiyle veya bir ceza sonucu öğrenimini terk edenler.
10. 5) İkinci bir kurum veya kuruluştan burs aldığı tespit edilenler.
10. 6) Öğrenciliğe yakışmayacak kötü alışkanlık ve davranışları tespit edilenler.
10. 7) Yasaların ve öğrenim kurumları disiplin yönetmeliklerinin yasakladığı davranış ve eylemlere katılanlar.

11.BÖLÜM: BURS VE YARDIMLARIN  KESİLEMEYECEĞİ ŞARTLAR

11. 1) Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının başka bir yerden burs ve kredi alsalar dahi bursu kesilmez.
11. 2) Öğrencinin  kaydını mecburi sebeplerden dolayı dondurması sonucu burs geçici olarak kesilir ve öğrencilik durumunun devamı belgelendirildiğinde burs tekrar başlatılabilir.

12. BÖLÜM: BURS VE YARDIMLARIN YENİDEN BAĞLANMASI

12. 1)Burs ve yardımın başarısızlık nedeni ile kesilmiş olması durumunda öğrenim başarısızlığı ortadan kalktığında yeniden başvuru yapılabilir.
12. 2)Burs ve yardımın disiplin nedeni ile kesilmiş olması durumunda  bursun kesilme nedeni ortadan kalktıktan bir yıl sonra, yeniden başvuru yapılabilir.
12. 3) Benzer gerekçeler ile tekrar bursun kesilenler  bir daha başvuru yapamazlar.
12. 4) Vakıf mütevelli heyetinin uygun gördüğü durumda özel şartlı burslar kesildiğinde dosya üzerinden yeniden değerlendirme yaparak karar verebilir.

13. BÖLÜM: YÜRÜTME
Burs ve yardım tüzüğünü İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.