Risale-i Nur Nedir?

 • Risale-i NurRİSALE-İ NUR KÜLLİYATI, dili ve muhtevasıyla olduğu kadar, telif  tarzı ve tertibiyle de orijinal bir eserdir. Ekseriyetle dağlarda,  kırlarda, yahut zindanların amansız şartları altında telif edilen bu  eser, telif şartlarından hiç beklenmeyecek bir şekilde, en ağır, en  derin, en muğlâk ilmî meseleleri incelemekte, en çetin soruları ele  almakta, yüzyıllar boyunca tartışma konusu teşkil edegelmiş problemler  için çözümler ortaya koymakta, çağın tereddütlerine cevap getirmekte,  üstelik bütün bunları, tamamen kendisine has bir üslûp ve metod  içerisinde gerçekleştirmektedir.

  Risale-i Nur, yaygın bir şekilde, “çağdaş bir tefsir” olarak tarif  edilegelmiştir. Doğrudan doğruya Kur’ân’a dayanması ve bilhassa imana  dair bir kısım âyet-i kerimeleri geniş şekilde açıklaması sebebiyle, bu  tarif bir hakikati aksettirmektedir. Ancak, gerek tertip itibarıyla,  gerekse açıklama tarzıyla Risale-i Nur alışılagelen tefsirlerden  ayrıldığı gibi, Külliyatın bazı parçaları (On Dokuzuncu Mektup, Yirmi  Dokuzuncu Lem’a, On Dokuzuncu Söz, umumiyetle lâhikalar ve müdafaalar  gibi) daha başka ilim dalları içinde mütalâa edilebilecek eserleri  teşkil etmektedir. Meselâ İşârâtü’l-İ’câz ile Sünuhat’ın aynı tasnif  içine girecek eserler olmadığı, ilk bakışta kolayca anlaşılacaktır.

  Risale-i Nur’un en az tefsir kadar önem taşıyan bir diğer cephesi,  kelâm ilmiyle ilgilidir. Belki de Külliyatın ekseriyetini kelâm ilmi  içinde mütalâa etmek daha doğru olacaktır. Başta lâhikalar olmak üzere  geri kalan bölümlerde ise, hizmet metodları ile ilgili bahisler önemli  bir ağırlık teşkil etmektedir.

  Kelâm tarihi ve klâsik kelâm eserleri ile mukayese edildiğinde,  Risale-i Nur’un bu sahada yep yeni bir tarz geliştirdiğini, hattâ bir  çığır açmış olduğunu görmek hiç de zor olmayacaktır. Zaten Risale-i Nur  Müellifi, eserlerinin çeşitli yerlerinde bu hususu açıkça dile  getirmektedir.

  Risale-i Nur, konuları ele alış tarzı, muhtevasındaki derinliği ve  kapsamlılığı birçok kesimin yoğun ilgisini çekmiştir. Bir yandan yurt  içinde ve dışında çeşitli halk kesimleri tarafından okunmakta ve diğer  yandan hakkında uluslararası sempozyumlar düzenlenmekte ve birçok  akademik makale ve tezlere konu olmaktadır.

  Meselâ bunlar arasında çağdaş düşünürlerden Faslı Prof. Dr. Taha  Abdurrahman, Risale-i Nur’un düşünce dünyasında yaptığı büyük devrimden  söz ederken, onun diğer yönlerinin yanında bu yönünün de kayda değer  olduğuna dikkat çekmektedir:

  “Bazı Batılı filozoflar, her şeyin merkezine aklı aldılar ve sadece  aklın ürünü olan hususlara itibar ettiler. Hattâ bu hususta öyle ileri  gittiler ki, İncil ve Kur’ân gibi semâvî kitapları ve temsil ettikleri  dinleri de aklın etrafında dönen diğer eşya arasına katarak, aklî sistem  içinde onlara bir tanım getirdiler. Yani, tıpkı eski insanların dünyayı  sabit sanıp güneşin de onun etrafında döndüğünü tevehhüm ettikleri  gibi, aklı sabit kabul ederek semavî kitap ve dinleri onun etrafında  gezdirdiler.

  “İşte Bediüzzaman, Risale-i Nur’la düşünce dünyasındaki bu gidişatı  olması gereken mecraya çevirdi-tıpkı ilim dünyasında Kopernik’in yaptığı  gibi. Nasıl ki Kopernik, ‘Dünyanın sabit, güneşin onun etrafında  döndüğü şeklindeki eski görüşü ortadan kaldırıp; onun yerine, dünyanın  hem kendi etrafında, hem güneşin etrafında döndüğünü’ ispat etti;  Bediüzzaman da Risale-i Nur’la düşünce dünyasında buna benzer bir  inkılâp gerçekleştirdi: ‘İnsanın düşünce dünyası sabit olamaz. Düşünce  dünyası hem kendi ekseni etrafında döner, hem de vahiy güneşinin  etrafında döner’ diyerek insan düşüncesinin olması gereken asıl yerini  tespit etmiş, aklı yalnızlık ve karanlıktan kurtararak aydınlatmış ve  rahatlatmıştır.”

  Ayrıca Risale-i Nur, bir Kur’ân tefsiri olması itibariyle, aklın yanı  sıra, kalb, ruh ve diğer bütün duygulara da hitap etmektedir. Ahlâkın  bütün boyutlarına ışık tutmakta ve bir çok sosyal probleme çözümler  sunmaktadır. Ancak onun bu ve benzeri daha bir çok meziyetini en iyi  şekilde anlamanın yolu her halde onu açıp bizatihi okumak ve yaşamakla  olur.

  Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir?
  Tefsir iki kısımdır. Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur’ân’ın  ibaresini ve kelime ve cümlelerinin mânalarını açıklar, izah ve isbat  ederler. İkinci kısım tefsir ise: Kur’ân’ın imanî hakikatlerini kuvvetli  hüccetlerle açıklar, isbat ve izah ederler. Bu kısmın çok ehemmiyeti  var. Birinci kısım tefsirler, bu ikinci kısmı bazan özet bir tarzda ele  alıyorlar. Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas  tutmuş, benzersiz bir şekilde inatçı filozofları susturan bir mânevî  tefsirdir.

  Risale-i Nur, her asırda milyonlarca insanın rehberi olan mukaddes  kitabımız Kur’ân’ın hakikatlerini subjektif nazariye ve mütâlaalardan  uzak olarak, rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin  istifadesine arz edilen bir külliyattır.

  Risale-i Nur, Kur’ân âyetlerinin nurlu bir tefsiridir. Baştan başa  îman ve tevhid hakikatlarıyla müberhendir. En avamdan en havassa kadar  her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış ve müsbet ilimlerle  mücehhezdir.

  Risale-i Nur, asrın ihtiyaçlarına tam cevab verir. Aklı ve kalbi  tatmin eder. Vesveseli şübhecileri ikna eder. Hattâ en inatçı  filozofları dahi teslime mecbur eder.
  Risale-i Nur, akla gelen bütün istifhamları bertaraf eder. Zerrelerden  güneşlere kadar îman mertebelerini açıklar. Vahdâniyet-i İlâhiyeyi ve  nübüvvetin hakikatini ispat eder.
  Risale-i Nur, yer ve göklerin tabakalarından, melâike ve ruh bahsinden,  zamanın hakikatinden, haşir ve âhiretin vukuundan, Cennet ve Cehennemin  varlığından, ölümün mâhiyetinden; ebedî saadet ve şekavetin kaynağına  kadar, akla gelebilecek bütün imanî meseleleri en kat’î delillerle  aklen, ilmen ve mantıken ispat eder… Pozitif ilimleri teşvik eder.  Kesin delillerle aklı ve kalbi ikna eder ve merakları izale eder.

  Büyük şâirimiz merhum Mehmed Âkif, bir üdebâ meclisinde, “Viktor  Hügolar, Şekspirler, Dekartlar; edebiyatta ve felsefede, Bediüzzaman’ın  bir talebesi olabilirler” demişti.

  Bediüzzaman, Risale-i Nur’la beşeri sefâhet ve dalâletten  kurtarırken, korku ve dehşet vermek tarzını tâkib etmez. Gayr-ı meşru  bir lezzetin içinde, yüz elemi gösterir, hissi mağlûb eder, kalb ve ruhu  hissiyata mağlûb olmaktan korur. Küfür ve dalâlette de, bir zakkum-u  Cehennem tohumu olduğunu, dünyada dahi Cehennem azabları çektirdiğini;  buna mukabil îmanda, İslâmiyet ve ibâdette leziz lezzetler ve zevkler  bulunduğunu ve Cennet çekirdeği ve meyveleri gibi dünyada dahi bir nevi  mükâfata nâil eylediğini isbat eder.

  Kur’ân-ı Azîmüşşan bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin  tabakalarına, milletlerine ve ferdlerine hitaben Arş-ı A’lâdan irad  edilen İlahî ve şümullü bir nutuk ve umumî, Rabbanî bir hitabe olduğu  gibi; bilinmesi, bir ferdin veya küçük bir cemaatin iktidarından hariç  olan ve bilhassa bu zamana ait pek çok fenleri ve ilimleri câmi’dir.

  Bu itibarla zamanca, mekânca, ihtisasça daire-i ihatası pek dar olan bir  ferdin fehminden ve karihasından çıkan bir tefsir, bihakkın Kur’ân-ı  Azîmüşşana tefsir olamaz. Çünki Kur’ân’ın hitabına muhatap olan  milletlerin, insanların ahval-i ruhiyelerine ve maddiyatlarına, câmi’  bulunduğu ince fenlere, ilimlere bir ferd vâkıf ve sahib-i ihtisas  olamaz ki, ona göre bir tefsir yapabilsin. Hem bir ferdin mesleği ve  meşrebi taassuptan hâlî olamaz ki, hakaik-i Kur’âniyeyi görsün,  bîtarafane beyan etsin. Hem bir ferdin fehminden çıkan bir dava,  kendisine has olup, başkası o davanın kabulüne davet edilemez. Meğer ki  bir nevi icmaın tasdikine mazhar ola.

  Binaenaleyh Kur’ân’ın ince mânâlarının ve tefsirlerde dağınık bir  surette bulunan mehasininin ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi  sayesinde tecelli eden hakikatlarının tesbitiyle, herbiri birkaç fende  mütehassıs olmak üzere muhakkikîn-i ulemadan yüksek bir heyetin  tedkikatıyla, tahkikatıyla bir tefsirin yapılması lâzımdır. Nitekim  kanunî hükümlerin tanzim ve ıttıradı, bir ferdin fikrinden değil, yüksek  bir heyetin nazar-ı dikkat ve tedkikatından geçmesi lâzımdır ki, umumî  bir emniyeti ve cumhur-u nâsın itimadını kazanmak üzere millete karşı  bir kefalet-i zımniye husule gelsin; ve icma-ı millet hücceti elde  edebilsin.

  Evet Kur’ân-ı Azîmüşşanın müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nâfiz  bir içtihada mâlik ve bir velâyet-i kâmileyi haiz bir zât olmalıdır.  Bilhassa bu zamanlarda, bu şartlar ancak yüksek ve azîm bir heyetin  tesanüdüyle ve o heyetin telâhuk-u efkârından ve ruhlarının tenasübüyle  birbirine yardım etmesinden ve hürriyet-i fikirlerinden ve  taassuplarından âzâde olarak tam ihlâslarından doğan dâhî bir şahs-ı  manevîde bulunur. İşte Kur’ân’ı ancak böyle bir şahs-ı mânevî tefsir  edebilir.

  İşte büyük ulemâ-i İslâm ve meşâyih-i kiram çok tecrübe ve  imtihanlarla şöyle bir kanaata varmışlardır ki: Bediüzzaman ne söylerse  hakikattır. Bediüzzaman’ın eserleri, sünuhât-ı kalbîye olup, cumhur-u  ulemânın tasdik ve takdîrine mazhardır.

  Risale-i Nur, Kur’ân-ı Mu’ciz-ül Beyânın bu asırda bir mu’cize-i  mâneviyesi olan yüksek ve parlak bir tefsiridir. Evet Risale-i Nur  kalblerin fatihi ve mahbubu, ruhların sultanı, akılların muallimi,  nefislerin mürebbii ve müzekkîsidir.

  İşte Bediüzzaman Said Nursî; Kur’an-ı Kerîm’deki bu asrın muhtaç  olduğu hakikatleri keşfedip, Nur risalelerinde, herkesin kabiliyeti  nisbetinde istifade edebileceği bir tarzda tefsir ve îzah etmek  muvaffakıyetine mazhar olmuştur. Bunun içindir ki: Risale-i Nur, emsali  görülmemiş bir şâheserdir kanaatına varılmıştır.

  Risale-i Nur Külliyatı’nı online okumak için tıklayınız.

 • 1899 Kızıl İcaz Arapça
  1908-1909 Reçetet-ül Avam Arapça 1912
  1909 Divan-ı Harbi Örfi 1911
  1911 Reçetet-ül Ulema veya
  Saykal-ül İslam Arapça 1912
  1911 Hutbe-i Şamiye 1911
  1911 Münazarat 1911
  1911 Muhakemat Türkçe 1911
  1911 Teşhis-ül illet Arapça 1912
  1911 Deva’s ül Ye’s 1911
  1911 Nutuk-1 1912
  1914-1916 İşarat-ül İcaz 1918
  1919 Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayatı 1919
  1919 Nokta Türkçe 1919
  1920 Hakikat Çekirdekleri-1 Türkçe 1920
  1920 Sünuhat Türkçe 1920
  1921 Hakikat Çekirdekleri-2 Türkçe 1921
  1921 Lemaat Türkçe 1921
  1921 Şuaat Türkçe 1921
  1921 Rumuz Türkçe 1921
  1921 Tulûât Türkçe 1921
  Muhakemat Türkçe 1921
  1922 Katre Arapça 1922
  1922 Zeyl-ül- Katre Arapça 1922
  1922 Habbe Arapça 1922
  1922 Zeyl-ül Habbe Arapça 1922
  1922 Zerre Arapça 1922
  1922 Şemme Arapça 1922
  1922 Zeyl Arapça 1922
  1923 Zehre Arapça 1923
  1923 Zehrenin Zeyli Arapça 1923
  1923 Hubab Arapça 1923
  1923 Zeyl-ül Hubab Arapça 1923
  1922 Hutuvat-ı Sitte Türkçe ve Arapça 1922
  1926-1930 SÖZLER
  1926 Birinci Söz Türkçe
  1926 İkinci Söz Türkçe
  1926 Üçüncü Söz Türkçe
  1926 Dördüncü Söz Türkçe
  1926 Beşinci Söz Türkçe
  1926 Altıncı Söz Türkçe
  1926 Yedinci Söz Türkçe
  1926 Sekizinci Söz Türkçe
  1926 Dokuzuncu Söz Türkçe
  1926 Onuncu Söz Türkçe
  Onbirinci Söz Türkçe
  Onikinci Söz Türkçe
  Onüçüncü Söz Türkçe
  Ondördüncü Söz Türkçe
  1933 Ondördüncü Söz’ün Zeyli Türkçe
  Onbeşinci Söz Türkçe
  Onaltıncı Söz Türkçe
  Onyedinci Söz Türkçe
  1927 Onsekizinci Söz Türkçe
  Ondokuzuncu Söz Türkçe
  1926 Yirminci Söz Türkçe
  1926 Yirmibirinci Söz Türkçe
  1926 Yirmiikinci Söz Türkçe
  1929 Yirmiüçüncü Söz Türkçe
  Yirmidördüncü Söz Türkçe
  1927 Yirmibeşinci Söz Türkçe
  Yirmialtıncı Söz Türkçe
  1929 Yirmiyedinci Söz ve Zeyli Türkçe
  Yirmisekizinci Söz Türkçe
  1928-30 Yirmidokuzuncu Söz Türkçe
  1928-30 Otuzuncu Söz Türkçe
  1928-30 Otuzbirinci Söz Türkçe
  1928-30 Otuzikinci Söz Türkçe
  1928-30 Otuzüçüncü Söz Türkçe
  1929-1934 MEKTUBAT
  1929 Birinci Mektup Türkçe
  1930 İkinci Mektup Türkçe
  1930 Üçüncü Mektup Türkçe
  1930-31 Dördüncü Mektup Türkçe
  1930-31 Beşinci Mektup Türkçe
  1930-31 Altıncı Mektup Türkçe
  Yedinci Mektup Türkçe
  Sekizinci Mektup Türkçe
  1930 Dokuzuncu Mektup Türkçe
  Onunucu Mektup Türkçe
  Onbirinci Mektup Türkçe
  Onikinci Mektup Türkçe
  1929 Onüçüncü Mektup Türkçe
  Telif edilmedi Ondördüncü Mektup
  Onbeşinci Mektup Türkçe
  1930-31 Onaltıncı Mektup Türkçe
  1931 Onaltıncı Mektup’un Zeyli Türkçe
  1930 Onyedinci Mektup Türkçe
  Onsekizinci Mektup Türkçe
  1929 Ondokuzuncu Mektup Türkçe
  1928 Yirminci Mektup Türkçe
  Yirmibirinci Mektup Türkçe
  Yirmiikinci Mektup Türkçe
  1933 Yirmiüçüncü Mektup Türkçe
  1928 Yirmidördüncü Mektup Türkçe
  Telif edilmedi Yirmibeşinci Mektup
  1932 Yirmialtıncı Mektup Türkçe
  1931 Yirmialtıncı Mektup’un
  İkinci Kısmı Türkçe
  1929-1960 Yirmiyedinci Mektup
  (Bütün lahika mektupları) Türkçe
  1931 Yirmisekizinci Mektup
  (Birinci parçası) Türkçe
  1933 Yirmisekizinci Mektup
  (İkinci parçası) Türkçe
  1934 Yirmidokuzuncu Mektup
  (Birinci Kısım) Türkçe
  1914-16 Otuzuncu Mektup
  (İşarat-ül İcaz) Türkçe
  Otuzbirinci Mektup Türkçe
  1921 Otuzikinci Mektup
  (Lemaat) Türkçe
  1929 Otuzüçüncü Mektup Türkçe
  1932-1936 LEMALAR
  1932 Birinci Lem’a Türkçe
  1932 İkinci Lem’a Türkçe
  1932 Üçüncü Lem’a Türkçe
  1932 Dördüncü Lem’a Türkçe
  Telif edilmedi Beşinci Lem’a
  Telif edilmedi Altıncı Lem’a
  1932 Yedinci Lem’a Türkçe
  1933 Sekizinci Lem’a Türkçe
  1932 Dokuzuncu Lem’a Türkçe
  1934 Onuncu Lem’a Türkçe
  1933 Onbirinci Lem’a Türkçe
  1934 Onikinci Lem’a Türkçe
  Onüçüncü Lem’a Türkçe
  1934 Ondördüncü Lem’a Türkçe
  Onbeşinci Lem’a Türkçe
  1934 Onaltıncı Lem’a Türkçe
  1933 Onyedinci Lem’a Türkçe
  1934 Onsekizinci Lem’a Türkçe
  1935 Ondokuzuncu Lem’a Türkçe
  1934 Yirminci Lem’a Türkçe
  1934 Yirimibirinci Lem’a Türkçe
  Yirmiikinci Lem’a Türkçe
  Yirmiüçüncü Lem’a Türkçe
  1934 Yirmidördüncü Lem’a Türkçe
  1934 Yirmibeşinci Lem’a Türkçe
  1934 Yirmialtıncı Lem’a Türkçe
  1935-36 Yirmiyedinci Lem’a Türkçe
  1935 Yirmisekizinci Lem’a Türkçe
  1935 Yirmidokuzuncu Lem’a Türkçe
  1935-36 Otuzuncu Lem’a Türkçe
  Otuzbirinci Lem’a Türkçe
  Otuzikinci Lem’a Türkçe
  1921-23 Otuzüçüncü Lem’a
  (Mesnevi-i Arabi) Türkçe
  1936-1949 ŞUALAR
  1936 Birinci Şua Türkçe
  1936 İkinci Şua Türkçe
  1937 Üçüncü Şua Türkçe
  1938 Dördüncü Şua Türkçe
  1938 Beşinci Şua Türkçe
  Altıncı Şua Türkçe
  1938 Yedinci Şua
  (Ayetü’l Kübra) Türkçe
  1942 Sekizinci Şua Türkçe
  Dokuzuncu Şua Türkçe
  1940 Onuncu Şua Türkçe
  1943-1944 Onbirinci Şua Türkçe
  1944 Onikinci Şua
  (Meyve Risalesi) Türkçe
  1943-1944 Onüçüncü Şua Türkçe
  1948-49 Ondördüncü Şua Türkçe
  1949 Onbeşinci Şua Türkçe